Projekty UE

Powrót do strony głównej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/17/10.1.3

dotyczące dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem jako wyposażenie pracowni informatycznej i doposażenie pracowni matematycznej dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej w Ujanowicach objętej wsparciem w ramach projektu „Nasza Szkoła – Twoją szansą!” realizowanego przez firmę Memo Art Gabriela Sus w partnerstwie z Gminą Laskowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne – projekty konkursowe, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.03-12-0283/16

Wzór oferty

Zapytanie ofertowe nr 3/17/10.1.3

Pytania i odpowiedzi 1

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi 3

Wyniki

Firma Memo Art Gabriela Sus informuje, że w partnerstwie z Gminą Laskowa z dniem 1 września 2017 r. rozpocznie realizację projektu pn. „Nasza Szkoła – Twoją szansą!” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ujanowicach.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Ujanowicach, wdrażającego nowe metody nauczania i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz podnoszącego kompetencje 20 nauczycieli oraz kompetencje kluczowe 86 uczniów niezbędne na rynku pracy, głownie w zakresie kompetencji informatycznych i matematycznych przy pomocy dodatkowych zajęć oraz programu stypendialnego wraz z doposażeniem Szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dzięki dofinansowaniu projektu realizowany będzie dla uczniów ciekawy program zajęć pozalekcyjnych z matematyki i kompetencji informatycznych w formie zajęć wyrównawczych, w tym zajęć z programowania, zajęć rozwijających dla uczniów zdolnych, wycieczek edukacyjnych, a dla nauczycieli szkolenia i warsztaty w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych, pracy z uczniami metodą eksperymentu oraz indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Ponadto dla uczniów w ramach projektu przewidziano również pomoc stypendialną dla 60 uczniów i uczennic w roku szk. 2017/2018 oraz 40 uczniów i uczennic w roku szk. 2018/2019, która będzie mogła zostać przeznaczona na indywidualnie zdiagnozowane potrzeby edukacyjne w formie dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych.

Dzięki projektowi powstanie również nowoczesna, w pełni wyposażona, międzyszkolna pracownia informatyczna dostosowana dla uczniów niepełnosprawnych. Projekt ma również za zadanie doposażenie szkolnej pracowni matematycznej w pomoce dydaktyczne. Szkoła zostanie wyposażona w niezbędne pomoce i narzędzia dydaktyczne, w tym m.in. wizualizery, tablice interaktywne, projektory multimedialne, laptopy, tablety, drukarkę, laptopy oraz multimedialne oprogramowanie edukacyjne.

Okres realizacji: 01.09.2017 – 30.06.2019

Szacowana wartość projektu: 673 842,75 zł,

w tym wartość dofinansowania to 640 150,61 zł.

 

 

Galeria zdjęć

Do góry